JoHo Insurances

Alle verzekeringen voor binnen- en buitenland
Home Aandachtspunten

AandachtspuntenReis- of zorgverzekering?

E-mailadres Afdrukken PDF

The Hague Skyline

Mensen die naar het buitenland vertrekken kunnen in twee categorieën worden ingedeeld. Enerzijds mensen die hun vaste woon- en verblijfplaats in Nederland blijven houden (iedereen die voor korte tijd gaat reizen, studeren, stage lopen, vrijwilligers- of vakantiewerk gaat doen, maar ook bijvoorbeeld mensen die voor langere tijd op wereldreis gaan). Anderzijds mensen die zich in het buitenland gaan vestigen en daar hun leven gaan opbouwen (expats en emigranten, maar ook bijvoorbeeld mensen die een studie gaan volgen in het buitenland)

Voor deze twee categorieën bestaan ook twee verschillende typen verzekeringen: reisverzekeringen en internationale zorgverzekeringen. De uitgebreide reisverzekeringen die JoHo aanbiedt (zoals de Special ISIS en Allianz Globetrotter) verschillen nogal van internationale zorgverzekeringen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen.

 • Preventieve medische zorg. Er is met een reisverzekering alleen dekking voor spoedeisende medische zorg. Er wordt vanuit gegaan dat preventieve medische hulp, niet-spoedeisende zorg en bepaalde kosten zoals voor zwangerschap e.d. kan wachten totdat de 'reiziger' terug is in het woonland (Nederland). Een internationale ziektekostenverzekering dekt deze kosten vaak wèl; voor de emigrant is het buitenland immers zijn woonland.
 • Bestaande aandoeningen. Bij een reisverzekering zijn altijd alle bestaande aandoeningen en kwalen uitgesloten. Er worden hierover geen vragen gesteld. Bij een internationale ziektekostenverzekering vindt medische beoordeling plaats en dien je vragen over je gezondheid te beantwoorden. Hetgeen niet wordt uitgesloten, is wel opgenomen in de dekking.
 • (Ongewilde) repatriëring. Wanneer je langdurig medische hulp nodig hebt, of in geval van calamiteiten, zal de verzekeraar van de reisverzekering, eerder besluiten dat je je reis afbreekt en terugkeert naar Nederland voor verdere behandeling. Afhankelijk van de hulp die je nodig hebt en (veranderde) medische situatie kan het lastig zijn je te verzekeren als je weer terug wilt naar het buitenland. Dit kan vervelend zijn wanneer je je leven in het buitenland hebt opgebouwd en hier sociale of financiële verplichtingen hebt. Een internationale ziektekostenverzekering zal er eerder voor kiezen de medische zorg in het woonland (of buurland) te bieden.
 • Looptijdbeperking. Een reisverzekering heeft altijd een looptijdbeperking. Veel internationale verzekeringen hebben geen enkele beperking m.b.t. de looptijd.

Als je voor korte of lange tijd in het buitenland gaat wonen, dan is een reisverzekering dus niet geschikt. Oriënteer je verder en lees meer aandachtspunten via de Advieswijzer en kijk voor aanvullende informatie, advies op maat & afsluiten op www.expatverzekering.nl.

(Nb met "zorgverzekering" wordt hier hetzelfde bedoeld als "ziektekostenverzekering")

 

Kan ik mijn zorgverzekering stopzetten?

E-mailadres Afdrukken PDF

Ziektekostenverzekering stopzetten

Kan of moet je je zorgverzekering stopzetten?
Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten?
Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes te voorkomen?
Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo!

Inhoud

Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen?
Kan ik mij weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland?
Hoe kan je nagaan of je wel of niet verplicht verzekerd bent in Nederland?
Wat zijn de gevolgen van niet stopzetten als dat wel moet?
Wat zijn de gevolgen en boetes van ten onrechte stopzetten?
Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit het BPR en een briefadres hebt opgegeven?
Wat kun je doen om problemen te voorkomen?
Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken?
Wat kan JoHo voor je doen?

 

[KENNIS]


1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Het aanhouden of stopzetten van de zorgverzekering is geen keuze, maar gebonden aan allerlei wetten en regels. Dit mag je dus niet zelf bepalen! Vervelend is dat meerdere instanties zijn betrokken bij deze beslissing en dat deze niet altijd vooraf hierover definitief uitsluitsel willen geven of dat ze naar elkaar blijven verwijzen.

In de praktijk blijkt dat in de volgende omstandigheden bij vertrek naar het buitenland je geen Nederlandse zorgverzekering mag aanhouden:   

 • Als je betaalde werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland voor 3 maanden of langer
 • Of als je stage gaat lopen of een periode vrijwilligerswerk doen waarvoor je een vergoeding ontvangt.
 • Of als je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA/ Bevolkingsregister, in verband met vertrek voor langere tijd naar het buitenland

Op deze regels kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, die later aan de orde komen.

Als je wilt weten hoe je je goed kunt verzekeren als je jouw zorgverzekering moet stopzetten, lees dan de verzekeringswijzers:


2. Kan ik mij weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland?  

 • Bij terugkomst kan je je vervolgens weer inschrijven bij de gemeente en je daarna weer aanmelden voor een basisverzekering. De basisverzekering start op het moment dat je weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.
 • Door de, voor de zorgverzekeraar verplichte, acceptatie voor de basisverzekering heb je ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed, per verplichte ingangsdatum van de verzekering.
 • Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden. 


[KEUZEHULP]


 3. Hoe kan je nagaan of je wel of niet verplicht verzekerd bent in Nederland?

Er zijn eigenlijk twee opties:

1- Je laat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie.   

 • Houd er wel rekening mee dat dit soort instanties veel informatie van je wil en dat het enkele weken, wellicht maanden kan duren voor je antwoord hebt.
 • Bij de bepaling speelt o.a mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.
 • Lees bij Advies meer over hoe JoHo je kan adviseren over het wel of niet inschakelen van de SVB en hoe je dat het beste kunt doen


2- Aan de hand van onderstaande vragen bepaal je zelf of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn.   

 • In het geval je één van onderstaande vragen met ja hebt kunnen beantwoorden kan je contact opnemen met je zorgverzekeraar om je zorgverzekering te laten opzeggen
 • Lees bij Advies meer over hoe JoHo je kan adviseren over het wel of niet inschakelen van de SVB en hoe je dat het beste kunt doen.


Ga je 3 maanden of langer betaald werk verrichten in een ander land dan Nederland?   

 • Indien 3 maanden of langer betaald werk wordt verricht in een ander land dan Nederland voor een buitenlandse werkgever, dan vervalt de verzekeringsplicht (bij werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders).
 • Overigens gaat deze regeling in bepaalde landen buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je betaald werk doet. Dit noemen we "eerste werkdaglanden". Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent.
 • Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar.
 • Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden kan de basisverzekering komen te vervallen als je een vergoeding krijgt en een stage/vrijwilligersovereenkomst hebt gesloten.
 • Vanaf een vergoeding (in geld of natura) met een waarde van 150 euro per maand kan je zorgverzekering komen te vervallen
 • Waar staat de kernregel waarop de praktijkregels worden gebaseerd? Zie de bepalingen van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 ( KB 746/98). In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in NL woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.


Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?   

 • "Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap." Ook dit is een belangrijk aspect.
 • Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet indien je jonger bent dan 30 jaar en enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft. Het is echter wel een belangrijke indicatie.

Kan je worden gezien als niet-ingezetene van Nederland?   

 • Of je wel of geen ingezetene meer bent van Nederland, is een wat lastiger verhaal.
 • Lees hierover meer bij uitschrijven uit de Basisregistratie Personen 

4. Wat zijn de gevolgen van niet stopzetten als dat wel moet?  

 • Pas op met het laten doorlopen van je zorgverzekering terwijl je daar geen recht op hebt! Indien je geen andere verzekering hebt die je ziektekosten dekt kan het dus voorkomen dat je zonder zorgverzekering komt te zitten als je zorgverzekeraar ontdekt dat je eigenlijk geen recht meer hebt op je lopende zorgverzekering
 • Lees hier meer over bij Advies

5. Wat zijn de gevolgen en boetes van ten onrechte stopzetten?

 • Als je je zorgverzekering stopzet en het blijkt dat je dat niet had mogen doen, loop je het risico dat het Zorginstituut Nederland je een boete geeft. De hoogte van de boete word bepaald door de maandpremie van de zorgzekering die je hebt opgezegd maal het aantal maanden dat je in het buitenland bent geweest + 30% van het totaalbedrag daar nog eens bovenop. Dus maandpremie x aantal maanden + 30%
 • Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het Zorginstituut Nederland, dat voorheen CvZ heette, waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren.
 • Het Zorginstituut NL controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief.
 • Het is dus mogelijk dat je een brief ontvangt, terwijl je terecht geen Nederlandse basisverzekering meer hebt (zie hierboven).
 • Uitschrijven uit het GBA betekent niet automatisch dat de verzekeringsplicht komt te vervallen (zie ook elders!) Afmelding op valse gronden brengt het risico op een boete bij terugkomst met zich mee.
 • De bewijslast ligt bij jou zelf! Jij zult moeten aantonen aan het Zorginstituut NL of aan de SVB dat je niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben
 • Lees meer bij Adviesover wat JoHo hier voor jou kan doen 

6. Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit het BPR en een briefadres hebt opgegeven?

 • Een briefadres kan door het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CvZ) en SVB worden gezien als een geldig adres.
 • Op het moment dat je geen Nederlandse Basisverzekering meer hebt, maar wél een briefadres hebt opgegeven dan kun je dus een brief van het Zorginstituut NL verwachten omdat een briefadres officieel een geldig adres is en de zorgverzekeringsplicht niet zonder meer stopt bij vertrek uit Nederland. Het hebben van een briefadres kan een reden zijn om verzekeringsplichtig te blijven.
 • Lees bij Adviesmeer over hoe JoHo je kan adviseren over een briefadres


[ADVIES]


 7. Wat kun je doen om problemen te voorkomen?

 • Door correspondentie met instanties schriftelijk te doen maak je het mogelijk voor jezelf om voldoende bewijslast te verzamelen
 • Je kunt de voorbeeldbrieven en voorbeeldmails van de BuitenlandZaken Service van JoHo gebruiken om je zo goed mogelijk in te dekken


8. Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken?   

 • Helaas zijn niet alle medewerkers van zorgverzekeraars even goed op de hoogte van de regels omtrent het terecht opzeggen van je zorgverzekering en wil men nogal eens onterecht je opzegging niet accepteren . Je hiertegen bezwaar laten aantekenen
 • Over hoe je bezwaar kunt maken en welke stappen je kunt ondernemen kun je advies vragen via de BuitenlandZaken Service van JoHo  
 

Uitschrijven gemeente?

E-mailadres Afdrukken PDF

Uitschrijven gemeente? 

Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen?
Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties?
Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo

Inhoud

Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?
Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?
Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?
Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?
Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?
Is er controle op je uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
Wat zijn de gevolgen en boetes als je onterecht staat in- of uitgeschreven?
Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?
Wat kun je doen tegen gevolgen voor een eventuele hypotheekrente aftrek?
Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
Waar kan je je postadres aanvragen?
Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres?
Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?
Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?
Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?
Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?
Wat moet je doen met je zorgverzekering?
Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?
Wat kan JoHo voor je doen?


[KENNIS]

1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

 • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP}. De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
 • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
 • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
 • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

2. Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

 • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
 • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen

3. Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?

 • En aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP: o.a. zorgverzekeringen (lees meer), aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

4. Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?

 • Uitschrijving uit de BRP (voorheen GBA) betekent niet dat je geen Nederlander meer bent. Je behoudt gewoon je Nederlandse paspoort.
 • Je behoudt ook gewoon je sofinummer als je bent uitgeschreven.
 • Wel kan je er een ‘permanent’ visum in laten zetten, waarmee je je ook in het buitenland kunt vestigen.

5. Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?

 • Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

6. Is er controle op je uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?

 • Er zijn in vergelijking met voorheen, meer maatregelen getroffen om te controleren op in- en uitschrijving bij de BRP.
 • Het kan voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst, wordt getipt dat je lang in het buitenland verblijft. In een dergelijk geval zal je worden verzocht je te melden. Mocht je nog belang hebben bij je inschrijving (bijv. je staat op een wachtlijst voor een huurwoning) dan dien je dus ‘even’ over te vliegen.

7. Wat zijn de gevolgen en boetes als je onterecht staat in- of uitgeschreven?

 • Als jouw gegevens in de Basisregistratie Personen niet kloppen, riskeer je een boete (max. € 325 in 2015).
 • Als je onterecht ingeschreven staat op het adres van iemand anders, kan ook die persoon een boete krijgen.

8. Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?

 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
 • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
 • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
 • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
 • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
 • Hou er rekening mee dat indien je geen Nederlandse basiszorgverzekering meer hebt, je recht op zorgtoeslag, indien je die ontvangt, komt te vervallen. Je dient deze toeslag zelf stop te zetten.

9. Wat kun je doen tegen gevolgen voor een eventuele hypotheekrente aftrek?


10. Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?

 • Wettelijk gezien is er een aantal situaties waarin iemand een briefadres kan opgeven. Een verblijf in het buitenland kan hiervoor een reden zijn, maar dit verblijf mag niet langer dan 8 maanden duren. Je kunt dus alleen een briefadres opgeven als je zelf ingeschreven blijft in Nederland!
 • Als je langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, dan kun je officieel geen briefadres opgeven. Doe je dit toch, kan dit problemen opleveren met verschillende instanties (zoals de zorgverzekeraar) en leiden tot boetes.
 • Een briefadres is niet het adres waar je woont maar waar je beschikbaar en bereikbaar bent voor de overheid(sinstanties).
 • Je ontvangt je post op dit adres en de persoon die op het betreffende adres woont moet ervoor zorgen dat jij je post ontvangt.
 • Bij aanvraag van een briefadres dient de gemeente te onderzoeken of je daadwerkelijk geen woonadres hebt.
 • Voor de volledige opsomming van redenen voor een briefadres kan je meer lezen in het (uitgebreide) document over de Wet Gemeentelijke Basis Administratie.

11. Waar kan je je postadres aanvragen?

 • Kom je in aanmerking voor een briefadres, dan geldt het volgende: je kunt een briefadres (postadres) kiezen in heel Nederland. Het briefadres hoeft zich dus niet te bevinden in de gemeente waar je het laatst hebt gewoond.
 • Je dient de aanvraag in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het adres zich bevindt.
 • Voor het aanvragen van een briefadres moet je schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kun je een standaardformulier aanvragen bij de betreffende gemeente.

12. Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres?

 • Een schriftelijke verklaring van jezelf waarin je aangeeft waarom je op een briefadres ingeschreven wilt worden;
 • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres
 • een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • een geldig legitimatiebewijs van jezelf (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).
 • Als je geen geldig legitimatiebewijs hebt, niet ingeschreven staat en ook niet van plan bent om je in Nederland te vestigen, dan kun je een paspoort of identiteitskaart aanvragenbij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het buitenland. In een aantal Nederlandse gemeenten kan het ook: Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland, Bergeijk, Venlo, Breda en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (situatie juni 2015).

 


[KEUZEHULP]

13. Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?

 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn
 • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo


14. Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?

 • Als je op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan dat problemen opleveren. Afhankelijk van de situatie, dien je hierover in overleg te gaan met je verhuurder.


[ADVIES]

15. Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?

 • Net als bij het aanvragen van een visum moet je vaak een (nieuw) adres opgeven terwijl je dat nog niet hebt.
 • Je kunt in dat geval een adres opgeven van de plek waar je het eerst heen wilt. Zorg dan wel dat je dat adres weet en meeneemt.


16. Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

 • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
 • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan .
 • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken , al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
 • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.

17. Wat moet je doen met je zorgverzekering?

 • Als je niet meer in aanmerking komt voor de basisverzekering omdat je bent uitgeschreven uit het BRP kan en moet je je zorgverzekering stopzetten (Lees hierover meer bij zorgverzekering aanhouden of stopzetten)

18. Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?

 • In principe telt iemand die op een briefadres ingeschreven staat, niet mee als bewoner op dat adres.
 • Als je als hoofdbewoner twijfelt over eventuele gevolgen (bijvoorbeeld voor de uitkering of huurtoeslag), dan kun je het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat je toestemming verleent.
 • Ditzelfde geldt voor de gemeentelijke heffingen, het opgeven van een briefadres zou er niet voor moeten zorgen dat de heffingen voor de hoofdbewoner hoger worden. Ook dit kan worden nagevraagd bij de gemeente, al zijn helaas niet alle afdelingen even goed op de hoogte!

.

 

Interessante gratis apps voor op reis

E-mailadres Afdrukken PDF

googleplay  Aplle App Store

 

Door de populariteit van de smartphones, is ook het aantal interessante apps toegenomen. Diverse apps zijn interessant bij lange reizen, en voor expats en emigranten. Hieronder een overzicht van het geselecteerde aanbod aan gratis apps. In Google-Play en de mac App Store kan op naam de betreffende app worden gezocht. Of de apps ook voor andere besturingssystemen toepasbaar zijn is te vinden op de pagina van de leverancier of in de betreffende "store".

 

Buitenlandse zaken: blijf op de hoogte van de reisadviezen en veiligheidssituatie in de te bezoeken landen. Naam app: BZ Reisadvies.

Gezondheidsnet: medisch woordenboek in 6 talen. Naam app: Gezondheidsnet [taal]

EHBO Rode Kruis: belangrijke tips en hulp bij de meest voorkomende ongelukkgen op reis. Naam app: EHBO

ONVZ: De ONVZ Zorgpas App is uitgebreid met een declaratiefunctie. Je kan een foto nemen van uw zorgnota en deze snel en eenvoudig via de app insturen. Android en App store.

Allianz Global Assistance: de "Help me app" van Allianz (voorheen Mondial) waarschuwt voor veranderende situaties in het land van bestemming. Bij dreigend gevaar, bijvoorbeeld politieke onrust of een tsunami, wordt de reiziger per sms (en e-mail) geïnformeerd. Android and Apple.

Diverse zorgverzekeraar hebben apps met info voor op reis, over de huidige dekking en andere info. Zoek even op de naam van je zorgverzekeraar om te zien wat ze te bieden hebben.

 

Reisadviezen Buitenlandse Zaken

E-mailadres Afdrukken PDF

Ter voorbereiding op emigratie of een reis, en om op de hoogte te blijven tijdens het verblijf in het buitenland, bieden de Reisadviezen van Buitenlandse Zaken waardevolle informatie. Er wordt permanent informatie verstrekt en geactualiseerd op het gebied van veiligheid en risico's, en veranderingen van omstandigheden. BuZa biedt de mogelijkheid om via e-mail en/of de verzekeringsapp "BZ REISADVIES" (voor Iphone en Android) op de hoogte te blijven.

Reisadvies van Buitenlandse Zaken en UK Foreign and Commonwealth Office

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen. De Engelse FCO is eveneens expert op het gebied van veiligheid wereldwijd. Beide organisaties bieden de mogelijkheid om via e-mail op de hoogte gehouden te worden van veranderingen in veiligheidssituaties. Dit kan ook per land worden ingesteld.

 Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het voorkomen dat alle reizen naar een bepaalde bestemming worden ontraden. Dit betekent echter niet dat het Ministerie een 'negatief' reisadvies geeft: het ministerie geeft geen 'positief' en ook geen 'negatief' advies. De reisadviezen van het ministerie zijn niet-bindend."

Gevolgen voor reis- en ziektekostenverzekeringen

Voor de eigen veiligheid is het van belang de adviezen in de gaten te houden.  Een ander belangrijk aspect is dat veel verzekeringen (soms na een "vluchttijd" van enkele weken) geen dekking meer geven! Controleer hiervoor de voorwaarden van de reis- en/of (internationale) ziektekostenverzekering.

Calamiteitenfonds (alleen voor reizen geboekt vanuit Nederland)

Indien je op reis bent en je onverhoopt te maken krijgt met een calamiteit zoals bijvoorbeeld een natuurramp dan kan het zijn dan je vakantie daardoor moet worden aangepast. Het kan zelfs zo zijn dat je reis moet worden afgebroken. Het calamiteitenfonds betaald de kosten van het aanpassen van je reis en bij afbreken een vergoeding voor de niet genoten reisdagen als dit voortvloeit uit een calamiteit. Dit enkel indien vooraf een bijdrage is betaald aan dit fonds.

Als er ergens ter wereld een calamiteit dreigt, bijvoorbeeld een orkaan die in de richting van een toeristische bestemming gaat, dan kan een zogenaamde dekkingsbeperking worden ingesteld. De garantie van het Calamiteitenfonds wordt dan ingetrokken. U kunt dan uw reis vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. De reisorganisator betaalt in dat geval uw geld terug. Je kan alleen aanspraak maken op de genoemde regelingen als je geboekt hebt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Voor meer informatie kijk op: http://www.calamiteitenfonds.nl/calamiteitenfonds/  

Het afbreken van je reis of het annuleren van je reis valt over het algemeen niet onder de dekking van je reis of annuleringsverzekering. Het kan echter wel zo zijn dat de verzekeringsmaatschappij in dit soort situaties uit coulance overweging toch een vergoeding geeft. Het is dus altijd raadzaam om contact op te nemen met je verzekeraar of tussenpersoon indien je in zo'n situatie terecht komt.  

 
Pagina 1 van 4

Waarom verzekeren via JoHo Insurances?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland
 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod
 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling
 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen
 •  


  Advies aanvragen

  Contact

  JoHo Insurances

  Hoofdkantoor

  Paviljoensgracht 18
  2512 BP Den Haag
  Nederland
  Tel: +31 88 - 3214563
  E-mail: insurance@joho.org
  skype ons

  Voor advies en vragen over verzekeringen kan het online adviesformulier worden ingevuld of gebruik gemaakt worden van de verzekeringsinloopdagen.

   

  Voor vragen, het maken van een afspraak en aanvullende informatie kunt u·natuurlijk ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In de JoHo support centersJoHo support centers (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Groningen) kan informatie worden opgehaald en kunnen aanvraagformulieren worden ingeleverd.

  linkedin3