JoHo Insurances

Alle verzekeringen voor binnen- en buitenland
Home Aandachtspunten Uitschrijven gemeente?

Uitschrijven gemeente?

E-mailadres Afdrukken PDF

Uitschrijven gemeente?

Inhoudsopgave

1. Hoe en wat met betrekking tot uitschrijven uit de Basisregsitratie Personen (voorheen GBA)

2. Enkele gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

3. Inschrijven op een ander adres in Nederland

4. Briefadres of postadres in Nederland opgeven

5. Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen en de verplichte zorgverzekering in Nederland

6. Relevante links over uitschrijven

7. Vragen? 

Hoe en wat met betrekking tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voorheen GBA)

 • Indien je langer dan 2/3 van 12 maanden (acht maanden) in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)  (voorheen GBA);
 • Dit kan gewoonlijk uiterlijk 5 dagen voor vertrek naar het buitenland, maar vraag het voor de zekerheid even na bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Gemeenten hebben namelijk de gewoonte er soms een “eigen” beleid op na te houden. Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-d is soms al iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
 • De controle op de verplichte uitschrijving is tot nu toe minimaal. In praktijk zijn vele mensen voor lange periodes in het buitenland, terwijl ze in Nederland staan ingeschreven. Wel kan het voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst, wordt getipt dat je lang in het buitenland verblijft. In een dergelijk geval zal je worden verzocht je te melden. Mocht je nog belang hebben bij je inschrijving (bijv. je staat op een wachtlijst voor een huurwoning) dan dien je dus ‘even’ over te vliegen. Eind 2011 is bekend geworden dat er plannen zijn om strenger te controleren op de uitschrijving. Reden is dat de overheid meer inzicht wil hebben in iedereen die staat ingeschreven en daadwerkelijk in Nederland woont. In dit artikel kun je hierover meer lezen.
 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland. De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook het adres van je zaakwaarnemer opgeven en machtiging voor belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd
 • Net als bij het aanvragen van een visum moet je vaak een (nieuw) adres opgeven terwijl je dat nog niet hebt, je kan een adres opgeven van de plek waar je als eerst heen wilt, zorg dan wel dat je dat kan overleggen / vermelden.

 

Enkele gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

 
 • Uitschrijving uit de BRP (voorheen GBA) betekent niet dat je geen Nederlander meer bent.
 • Je behoudt gewoon je Nederlandse paspoort. Wel kan je er een ‘permanent’ visum in laten zetten waarmee je je ook in het buitenland kunt vestigen.
 • Je behoudt gewoon je sofinummer als je bent uitgeschreven.
 • Na uitschrijving uit het bevolkingsregister heb je geen recht meer op zaken als bijstand, huursubsidie, kinderbijslag, ANW e.d.
 • Ook kan uitschrijven gevolgen hebben voor een eventuele hypotheekrente aftrek.
 • AOW: voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt je 2% gekort op je uiteindelijke AOW uitkering (voor zover daar tegen die tijd nog wat van over is).
 • Voor de gevolgen binnen de verschillende regelingen kan je contact op nemen met de betrokken instanties.
 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn. Zie www.svb.nl. De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
 • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving als je daar echt langere tijd wilt verblijven en / of wilt inschrijven.
 • Lopende verzekeringen: een aantal verzekeringen geven geen dekking meer indien je bent uitgeschreven (aansprakelijkheids verzekering, doorlopende reisverzekering). Voor sommige andere verzekeringen kan het zijn dat het risico anders is (door leegstand of onderhuur meer risico voor woonhuis verzekeringen). Geef dit dus door aan de betreffende verzekeraars! De ene verzekeraar gaat hier soepeler mee om dan de andere, sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking of alternatief. Overstappen is lastig, duur of soms onmogelijk op zo’n moment. Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
 • Let ook op dat je zorgtoeslag komt te vervallen, indien je niet meer in aanmerking komt voor de basisverzekering. Zet dit dus tijdig stop indien je die had aangevraagd!

Inschrijven op een ander adres in Nederland

Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je hier wel te wonen. In sommige gevallen kun je een brief- of postadres opgeven. Zie hieronder voor de uitleg hierover.

Briefadres / postadres in Nederland opgeven

Kan ik een briefadres krijgen als ik geen vast woonadres heb?

Wettelijk gezien zijn er een aantal situaties waarin iemand een briefadres kan opgeven. Een briefadres is niet het adres waar je woont maar waar je beschikbaar en bereikbaar bent voor de overheid(sinstanties). Je ontvangt je post op dit adres en de persoon die woont op het adres moet er voor zorgen dat jij je post ontvangt. Bij aanvraag van een briefadres dient de gemeente te onderzoeken of je daadwerkelijk geen woonadres hebt. Voor de volledige opsomming van redenen voor een briefadres verwijs ik naar het volgende document over de Wet GBA.
Zoals in dit document wordt aangegeven, is een verblijf in het buitenland  één van de redenen voor het kunnen aanvragen van een briefadres. Het verblijf mag niet langer dan 8 maanden duren. Ga je langer dan 8 maanden naar het buitenland, dan kun je officieel dus géén briefadres aanvragen.

Aanvragen briefadres (postadres)

Kom je in aanmerking voor een briefadres, dan geldt het volgende. Je kunt een briefadres (postadres) kiezen in heel Nederland. Het briefadres hoeft dus niet te zijn in de gemeente waar je het laatst hebt gewoond. Je dient de aanvraag in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het adres is. Voor het aanvragen van een briefadres moet je schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kun je een standaardformulier aanvragen bij de betreffende gemeente.

Meenemen bij de aanvraag

Bij de aanvraag moet je meenemen: een schriftelijke verklaring van jezelf waarin je aangeeft waarom je op een briefadres ingeschreven wilt worden; een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres; een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een geldig legitimatiebewijs van jezelf (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart).

Geen geldig legitimatiebewijs

Heb je geen geldig legitimatiebewijs, dan kun je een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Den Haag. Daar is een speciaal aanvraagloket voor Nederlanders zonder vast woonadres. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Den Haag.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

In principe telt iemand die op een briefadres ingeschreven staat, niet mee als bewoner op dat adres. Als je als hoofdbewoner twijfelt over eventuele gevolgen (bijvoorbeeld voor de uitkering of huurtoeslag), dan kun je het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat je toestemming verleent. Ditzelfde geldt voor de gemeentelijke heffingen, het opgeven van een briefadres zou er niet voor moeten zorgen dat de heffingen voor de hoofdbewoner hoger worden. Ook dit kan worden nagevraagd bij de gemeente, al zijn  helaas niet alle afdelingen even goed op de hoogte!
Bovenstaande informatie is deels ook afkomstig van de Rijksoverheid en wel uit dit document.

Het opgeven van een briefadres en de zorgverzekeringsplicht in Nederland

Elders op deze website wordt uitgebreide uitleg gegeven over de Zorgverzekeringswet en het eventueel stopzetten van de Basisverzekering in verband met vertrek naar het buitenland.
De volgende informatie gaat specifiek over mensen die hun Nederlandse basisverzekering stopzetten en een briefadres opgeven. Veel mensen die een tijd in het buitenland verblijven en zich uitschrijven als woonachtige, geven namelijk een briefadres op om hun post te blijven ontvangen.  Een briefadres kan echter door het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CvZ) en SVB worden gezien als een geldig adres. Dit geldig adres is van belang, omdat mede op basis van een geldig adres wordt bepaald of iemand verplicht is de Basisverzekering te hebben in Nederland. Dit staat aangegeven in deze brief van 4 april 2012 van het Ministerie van VWS. Op het moment dat je geen Nederlandse Basisverzekering meer hebt, maar wél een briefadres hebt opgegeven dan kun je dus een brief van het Zorginstituut NL verwachten omdat een briefadres officieel een geldig adres is en de zorgverzekeringsplicht niet zonder meer stopt bij vertrek uit Nederland. Het hebben van een briefadres kan een reden zijn om verzekeringsplichtig te blijven.

Heb je zo'n brief ontvangen van het Zorginstituut NL, voorheen CvZ, kijk dan hier voor onze tips over wat te doen.

Ons advies

Wij raden ieder aan om voorzichtig te zijn met het opgeven van een briefadres. Het is klaarblijkelijk niet altijd toegestaan en zorgt voor een aantal administratieve problemen. Zo kun je met name problemen verwachten in verband met het wel of niet mogen stopzetten van de Nederlandse basisverzekering. Officieel kan op basis van een briefadres worden bepaald dat de zorgverzekering behouden moet blijven. Het CvZ, die hier op toeziet, stuurt gemakkelijk brieven en legt eenvoudig boetes op. Je dient dan zelf aan te tonen dat je terecht geen Nederlandse basisverzekering meer hebt. De bewijslast wordt dus omgedraaid en jij dient te bewijzen dat alles wel goed geregeld is. Dit kan een hoop rompslomp met zich meebrengen en vooral tijdens je reis zit je daar niet op te wachten.

Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen en de verplichte zorgverzekering in Nederland

 
 

Enkele praktische aspecten, die niet op die pagina worden behandeld:
 
 • Als je geen belemmeringen hebt (zoals een huis via de gemeente of kinderbijslag), dan kan je hierdoor soms de verplichte Basisverzekering opzeggen (let op, er gelden ook andere voorwaarden, zie verderop en elders op deze site en vraag na bij je zorgverzekeraar).
 • Bij terugkomst kan je je vervolgens weer inschrijven bij de gemeente en je daarna weer aanmelden voor een basisverzekering. De basisverzekering start op het moment dat je weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.
 • Door de verplichte acceptatie voor de basisverzekering heb je ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed, per verplichte ingangsdatum van de verzekering. Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden.
 • Uitschrijven uit Nederland is één van de factoren die meespeelt bij de bepaling of je al dan niet verplicht bent een basis verzekering in Nederland aan te houden. Echter, volgens de regels dus NIET de enige factor.
 • JoHo kan je met bovenstaande zaken behulpzaam zijn en heeft al meerdere zorgverzekeringen in het pakket die geschikt zijn voor jouw situatie.

Relevante links over uitschrijven

Overheid

Vertrek naar het buitenland

Praktische informatie is in het algemeen ook te vinden op de website van de gemeente waar men staat ingeschreven.

De eigen woning in Nederland die je achterlaat. Zowel bij leegstand, als bij verhuur van de eigen woning heeft dit nogal wat gevolgen voor de woonhuisverzekeringen (opstal- en inboedelverzekeringen).

Ga je je inboedel tijdelijk ergens opslaan? Je huidige inboedelverzekering dekt dit vaak niet. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Vragen?


Neem voor vragen contact met ons op:
 
 

Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is gespecialiseerd in verzekeringen voor diverse reizen en activiteiten; (lange) reizen, wereldreizen, studie, stage, vrijwilligerswerk, werken en wonen in het buitenland. Bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, het voordeligste en het meest gespecialiseerde aanbod.

Voordelig: breed aanbod van voordelige verzekeringen – collectiviteitskorting, combinatiekorting en JoHo korting


Service: aanbod van meerdere verzekeraars – advies op maat – snelle en persoonlijke afhandeling


Praktisch: verzekeringen combineren – hulp bij het overstappen – ruime keuze


Veilig: geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten


Verantwoord: JoHo Insurances is onderdeel van The World of JoHo.

JoHo Insurances logo

 


Advies aanvragen

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 - 3214563
E-mail: insurance@joho.nl
skype ons

Voor advies en vragen over verzekeringen kan het online adviesformulier worden ingevuld of gebruik gemaakt worden van de verzekeringsinloopdagen.

 

Voor vragen, het maken van een afspraak en aanvullende informatie kunt u·natuurlijk ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In de JoHo support centers (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Groningen) kan informatie worden opgehaald en kunnen aanvraagformulieren worden ingeleverd.

linkedin3